Procena i rad sa problemima besa kod mladih ljudi

Ovaj vebinar nudi sažeti prikaz različitih načina ispoljavanja osećanja besa kod mladih, raskrinkavajući pritom ustaljene mitove po pitanju besa kod ove ciljne grupe. Otkrijte kako da napravite razliku između situacija u kojima bes predstavlja gorući problem koji treba odmah rešavati, i onih kada on ne mora da se nađe u prvom planu. Vebinar takođe nudi smernice za rano prepoznavanje i...

30.11.2022.
Pročitaj

Vebinari

Klinička kompleksnost kod mladih, procena i razmatranje uključenosti

U ovom vebinaru razmotrene su mogućnosti za uključivanje adolescenata sa nešto kompleksnijom simptomatologijom u tretman. Otkrijte koji su najčešći izazovi, kao i na koji način se oni mogu uspešnije prebroditi kako bi se brže dostigli ciljevi koji su prethodno postavljeni u saradnji sa mladom osobom. Poseban osvrt napravljen je na važnost timskog rada različitih stručnjaka, kako bi odgovor na probleme...

11.11.2022.
Pročitaj

Istraživanje razloga za samopovređivanje kod mladih

Ovaj vebinar nastoji da kod gledaoca podstakne bolje razumevanje razloga za samopovređivanje kod mladih ljudi, kao i da spreči pogrešno tumačenje i odabir potencijalno štetnih pristupa u radu sa mladima sa ovom vrstom problema. Kroz ilustracije iz prakse i predloge za razvijanje invidivualizovanog pristupa, ponuđeni su i načini da mladima koji se upuštaju u samopovređivanje pomognete da razumeju sami sebe...

11.11.2022.
Pročitaj

Terapijski savez: angažovanje mladih

Terapijski savez je element koji se ističe kao značajan prilikom bilo koje vrste pružanja podrške. Saznajte zbog čega je on u radu sa mladim ljudima od posebne važnosti, kako se uspostavlja i na koji način se može održati uprkos različitim izazovima sa kojima se pomagači često susreću kada je u pitanju ova populacija.

11.11.2022.
Pročitaj

Uključivanje mladih muškaraca u sistem podrške mentalnog zdravlja

Ovaj vebinar bavi se odnosom između doživljaja ,,muškosti” i mentalnog zdravlja. Kroz ispitivanje razloga za trenutno stanje stvari, nude se smernice za motivisanje mladih osoba muškog pola da potraže pomoć kada im je potrebna, za uspostavljanje efikasnog i kontinuiranog terapijskog saveza sa njima, kao i za prevazilaženje različitih prepreka na tom putu. Pored toga, izneti su i značajni podaci o...

11.11.2022.
Pročitaj

Dobra klinička nega za mlade ljude sa graničnim poremećajem ličnosti

Rano prepoznavanje i intervencija u slučaju prisustva znakova graničnog poremećaja ličnosti kod mladih osoba od izuzetne su važnosti jer mogu omogućiti sprečavanje nastanka komplikacija u kasnijem životnom dobu. Smernice iznete u ovom vebinaru uključuju prilagođavanje uobičajenih tehnika mladima, saradnju i usklađivanje rada različitih delova sistema sa kojima se mlada osoba sa ovom vrstom problema može susretati, kao i pažljivo uspostavljanje...

11.11.2022.
Pročitaj

Sigurni načini komunikacije na temu samoubistva na društvenim mrežama

U ovom vebinaru govornice diskutuju o procesu razvoja smernica za razgovor na temu samoubistva na društvenim mrežama, među mladima i sa mladima. Ove smernice mogu poslužiti i kao svojevrsna alatka za pružanje vršnjačke podrške, ali i za zaštitu mladih od neželjenih sadržaja na internetu.

11.11.2022.
Pročitaj
Girl

Hitno ti je
potrebna pomoć?

Pozovi SOS centar Zakaži online savetovanje